Uchwalono nową ustawę dotyczącą ograniczania skutków kradzieży tożsamości, która wprowadza powszechny, bezpłatny rejestr zastrzeżeń numeru PESEL. Rejestr ten ma pomóc w ograniczeniu oszustw, takich jak zaciąganie zobowiązań finansowych na czyjeś nazwisko, np. umowy kredytów czy sprzedaży nieruchomości, bez zgody właściciela. Rejestr będzie uruchamiany na podstawie komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

Nowy rejestr umożliwi zastrzeżenie numeru PESEL, co pozwoli na ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Dostęp do rejestru będą miały organy gminy, wojewoda, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister do spraw informatyzacji.

Ochrona tożsamości dzięki zastrzeganiu numeru PESEL

Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL będzie możliwe elektronicznie za pomocą aplikacji mObywatel lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy, a także w placówce bankowej lub na poczcie. W przypadku zastrzeżenia numeru PESEL w gminie wymagany będzie osobisty wniosek złożony w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem.

Przez zarejestrowanie zastrzeżenia PESEL w rejestrze, instytucje finansowe nie będą mogły domagać się spłaty zobowiązań, które zostały zaciągnięte podczas obowiązywania zastrzeżenia. Organ gminy będzie odpowiedzialny za rejestrację zastrzeżeń i potwierdzenie ich wprowadzenia do rejestru.

Dodatkowo ustawą wprowadzono zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych, które dotyczą tzw. stref czystego transportu. Dotychczas pojazdy uprawnione do wjazdu do takich stref były oznaczane nalepką na przedniej szybie. Teraz rada gminy ustanawiająca strefę czystego transportu może określić sposób kontroli wjazdu, w tym wykorzystanie danych z centralnej ewidencji pojazdów.

Zmiany dotyczące rejestru zastrzeżeń numeru PESEL i stref czystego transportu są już obowiązujące.