Osoby odpowiadające za bezpieczne przeprowadzanie dzieci przez znajdujące się w okolicach szkół przejścia dla pieszych od lat funkcjonują w polskiej rzeczywistości. Zarówno kwestie ich zatrudnienia, jak i noszony przez nie ubiór są regulowane przez konkretne przepisy. Pełniące tę funkcję osoby muszą też przejść odpowiednie szkolenia.

Informacje podstawowe i wymogi

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie dzieci na znajdujących się w okolicach szkół przejściach dla pieszych, które w życiu codziennym określa się np. mianem „Pan Stopek”, to formalnie kontrolerzy ruchu drogowego nadzorujący przejścia dla pieszych. Ich pojawienie się w przestrzeni publicznej związane było z zainicjowanym przez Barbarę Labudę programem „Bezpieczna Droga”. Pełniące tę funkcję osoby zostały wspomniane w ustawie prawo o ruchu drogowym. Zostały one konkretnie wymienione w artykule 6, pkt 1 ppkt 6 jako jedne z osób, które mają prawo wydawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze polecenia lub sygnały.

Aby podjąć pracę w charakterze kontrolera ruchu drogowego nadzorującego przejścia dla pieszych należy przede wszystkim odbyć stosowne szkolenie. Są one prowadzone przez regionalne oddziały Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD). W ramach szkolenia przewidziane są zajęcia teoretyczne i praktyczne. Po jego zakończeniu należy zdać przeprowadzany przez funkcjonariuszy policji z Wydziału Ruchu Drogowego egzamin, którego elementem jest też test w warunkach symulowanych.

Sytuacja kontrolera jako pracownika

Z formalnego punktu widzenia kontrolerzy są pracownikami samorządowymi. Zastosowanie mają zatem wobec nich przepisy Ustawy o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Natomiast sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą kontrolera i określenie godzin, w jakich powinien ją wykonywać znajduje się w gestii dyrektora szkoły, w pobliżu której znajduje się dane przejście dla pieszych. Czas pracy kontrolera jest przy tym limitowany istniejącymi przepisami. Nie może on zatem wykonywać swoich obowiązków przez czas dłuższy, niż 40 godzin tygodniowo.

Dyrektor szkoły ma też możliwość zaproponowania, by poza czasem wypełniania swoich obowiązków na przejściu dla pieszych kontroler wykonywał np. prace na terenie szkoły. Decyzja należy tu do samorządu, który może nie wyrazić na to zgody. W takiej sytuacji dyrektor nie ma możliwości zobowiązania kontrolera do wykonywania jakichkolwiek innych prac. Należy też pamiętać o tym, że w przypadku wyrażenia zgody przez samorząd dodatkowe obowiązki nie mogą kolidować z zapewnianiem dzieciom bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych.

Ubiór kontrolera – przepisy prawne

Kwestia ubioru kontrolerów została szczegółowo uregulowana w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze. Kontrolerzy zostali wymienieni w §1 pkt 3 Rozporządzenia. Jak stanowią zawarte w nim przepisy powinni być wyposażeni w fluorescencyjny pomarańczowoczerwony płaszcz z żółtymi elementami odblaskowymi, przy czym wszystkie elementy powinny być zgodne z Polską Normą PL-EN 471:2008.

Wzór płaszcza został przedstawiony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia. Charakterystycznymi przewidzianymi w nim elementami są naramienniki, które mają poprawiać widoczność noszącej płaszcz osoby oraz dwa znaki graficzne znajdujące się z na przedniej i tylnej jego części. Z przodu powinien być to graficzny znak odblaskowy „DZIECI”, pod którym powinny znajdować się trzy pasy fluorescencyjne, natomiast z tyłu powinien znajdować się ośmiokątny znak „STOP”, pod którym z kolei należy umieścić dwa pasy fluorescencyjne.

Tekst: Herbert Gnaś

Grafika: Mohamed H`assan, pixabay