W dniu 1 lipca br. rozpoczęła się siódma edycja Programu Inwestycji Strategicznych, skierowanego na wsparcie rozwoju stref przemysłowych w Polsce. Program stanowi inicjatywę rządu, która ma na celu przyciągnięcie inwestorów, rozwój infrastruktury oraz tworzenie nowych miejsc pracy w strategicznych obszarach przemysłowych. Dofinansowanie w ramach programu jest przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów zarządzających strefami przemysłowymi, a wśród kryteriów oceny projektów kluczowe są innowacyjność, zrównoważony rozwój oraz generowanie korzyści społeczno-gospodarczych.

Cele Programu Inwestycji Strategicznych

Głównym celem Programu Inwestycji Strategicznych jest zwiększenie atrakcyjności stref przemysłowych w Polsce oraz przyciągnięcie nowych inwestycji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Program stawia na zrównoważony rozwój i wspiera projekty, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu konkurencyjności regionów oraz poprawy infrastruktury technicznej. Dodatkowo inicjatywa skupia się na promowaniu innowacyjności, modernizacji oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach siódmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, które są właścicielami lub współwłaścicielami stref przemysłowych, oraz do podmiotów zarządzających tymi strefami. Inicjatywą objęte są zarówno istniejące strefy przemysłowe, jak i te, które są w fazie planowania lub budowy. Warto zaznaczyć, że program nie jest ograniczony do dużych miast czy regionów o rozwiniętej infrastrukturze, lecz obejmuje cały obszar Polski, co pozwala na równomierne rozproszenie inwestycji i rozwój przemysłowy w różnych regionach kraju.

Kryteria oceny projektów

Projekty zgłaszane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych są poddawane wnikliwej ocenie pod względem ich zgodności z celami programu oraz możliwości wdrożenia i osiągnięcia założonych rezultatów. Kluczowymi kryteriami oceny projektów są:

  • Innowacyjność – ocena nowatorskości projektu, w tym wprowadzania nowych technologii, rozwiązań i procesów.
  • Wpływ na rozwój gospodarczy – ocena potencjalnego wpływu projektu na rozwój gospodarczy regionu, tworzenie nowych miejsc pracy i generowanie przychodów.
  • Zrównoważony rozwój – uwzględnienie aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych w realizacji projektu.
  • Skuteczność realizacji – ocena planu i harmonogramu działań oraz zdolności realizacyjnych podmiotu wnioskującego.

Siódma edycja Programu Inwestycji Strategicznych stanowi znaczący krok w kierunku rozwoju stref przemysłowych w Polsce. Poprzez inwestycje w nowoczesną infrastrukturę, technologie i innowacyjne rozwiązania, program wspiera dynamiczny rozwój przemysłu w różnych regionach kraju. Realizacja projektów inwestycyjnych przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu konkurencyjności regionów oraz zwiększenia potencjału gospodarczego Polski.

Dofinansowanie w ramach programu stanowi unikalną szansę dla samorządów i podmiotów zarządzających strefami przemysłowymi na wdrożenie ambitnych projektów rozwojowych. Inwestycje zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych zapewnią trwałe korzyści zarówno lokalnym społecznościom, jak i polskiej gospodarce jako całości.