referendum

W Dzienniku Ustaw został opublikowany jednolity tekst ustawy o referendum lokalnym. Dokument obejmuje zmiany wprowadzone w Kodeksie wyborczym przez nowelizację z 26 stycznia 2023 r.

W jednolitym tekście ustawy o referendum lokalnym zostały uwzględnione zmiany wynikające z ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, jak również zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 14 czerwca 2023 r.

Należy jednak zauważyć, że opublikowany dokument nie obejmuje niektórych przepisów dotyczących przeprowadzania ponownych, przedterminowych i uzupełniających wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, wyborów do nowych rad, ponownych i przedterminowych wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także referendum lokalnego, które miałyby się odbyć w trakcie kadencji, w czasie kiedy znowelizowany Kodeks wyborczy wszedł już w życie.

Zgodnie z opublikowanym tekstem, wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego może być złożony przez różne podmioty. Po pierwsze, grupa składająca się z co najmniej 15 obywateli, którzy mają prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku referendum gminnego wystarczy, że pięciu obywateli posiada prawo wybierania do rady gminy.

Po drugie, statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce samorządu terytorialnego ma również prawo wystąpić z wnioskiem o referendum.

Po trzecie, organizacja społeczna, która ma osobowość prawną i działa na terenie przynajmniej jednej jednostki samorządu terytorialnego, może również złożyć wniosek o przeprowadzenie referendum lokalnego.

W przypadku, gdy referendum ma dotyczyć spraw związanych z utworzeniem, połączeniem, podziałem lub zniesieniem gminy, a także ustaleniem granic gminy, to wniosek może być złożony jedynie przez grupę co najmniej 15 obywateli, którzy mają prawo wybierania do rady gminy.

Autorka: Aneta Łuczyńska